Burse acordate 2023-2024

Studenții care nu au depus la secretariat contul IBAN de la Banca Transilvania, sunt rugați să îl aducă cât mai repede posibil sau să trimită pe email (eva.barabas@staff.utcluj.ro).

Bursele se virează doar în contul personal al studentului, deschis la Banca Transilvania!!

Toți studenții care beneficiază de bursă la facultatea noastră (indiferent de tipul de bursă) și care au fost sau sunt înmatriculați și la o altă facultate sunt obligați să depună la secretariat, până luni 18.12.2023, Declarația pe proprie răspundere  și o adeverință eliberată de cealaltă facultate de unde rezultă dacă beneficiază sau a beneficiat /nu beneficiază de bursă  la facultatea respectivă.

IMPORTANT - Extras din Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă

Articolul 18
Studenţii care urmează simultan sau succesiv două programe de studii în instituţii de învăţământ
superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii.
Studenţii care urmează un al doilea program de studiu în cadrul UTCN (simultan sau succesiv) pot
beneficia de burse cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu
depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la programul de studiu
de la care urmează să beneficieze de bursă.


Articolul 19
(1) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează simultan sau
succesiv două sau mai multe programe de studiu în instituţii de învăţământ superior de stat,
atribuirea se realizează la programul de studiu urmat în instituţia de învăţământ superior pentru care
optează studentul, de regulă cel pentru care studentul are depusă diploma de Bacalaureat în original,
pe bază de cerere. După atribuirea bursei studentul va aduce în termen de 3 zile lucrătoare o
adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia de
învăţământ superior) respectivă.